• July 15, 2021

บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น ความหมายของ การบัญชี ( Book Keeping )

( บัญชีเบื้องต้น ) การบัญชี บัญชี ( Book Keeping ) หมายถึง กิจในรูปของตัวเงิน ซึ่งผลงานขั้นสุดท้าย ของการบัญชีก็คือ การที่ทำให้ข้อมูล ทางด้านของการเงิน เป็นประโยชน์แก่ บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่มีความสนใจ ในแต่ละกิจกรรม นั่นเอง

คำว่า ( การบัญชี ) คำนี้สามารถ อธิบายความหมายได้ดังนี้

 • ( การบัญชี ) ขั้นตอนของการ เลือก และการเก็บรวบรวม ซึ่งหมายถึง การพิจารณาว่า รายการที่ได้ เกิดขึ้นนั้น เป็นรายการค้า หรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็น ต้องเก็บรวบรวมเอกสาร รวมถึงหลักฐานสำคัญต่างๆ เพื่อไว้ใช้ในการ นำมาบันทุกบัญชี
 • ( การบัญชี ) การจดบันทึก และเป็นการวัดมูลค่า เพื่อการนำข้อมูลที่เป็นเอกสาร จากในขั้นตอนแรก นำมาบันทึก ในรายการทางบัญชี หรือเป็นรายการค้า ที่บอกรายละเอียด ( เหตุการณ์ ) ซึ่งคุณจะต้องทำเป็น รายการ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว มาบันทึกลงในสมุดบัญชี หรือที่นักบัญชี เรียกว่า ( สมุดรายวัน ) หรือ Journal เป็นการบันทึก ที่จะต้องมีการวัด มูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการวัดมูลค่า ก็คือ การแสดงมูลค่า ของรายการนั้นๆ ที่จะแตกต่างกันออกไป และขึ้นอยู่ที่ว่าจะเป็น รายการประเภทไหน อย่างเช่น วัดด้วยราคายุติธรรม ( เป็นราคาที่ผู้ซื้อ และผู้ขายมีความเต็มใจ ในการซื้อขายต่อกัน โดยที่ไม่มีใคร ที่จะมีอำนาจเหนือใคร ) หรือ วัดด้วยราคาทุน ( ราคา ณ วันที่ได้มา )
 • ( การบัญชี ) การจัดหมวดหมู่ เพื่อเป็นการหายอดคงเหลือ ของทุกรายการ ด้วยการแยกประเภท บัญชีที่เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งในการจัดหมวดหมู่ จะเป็นการใช้สมุด สำหรับการจดบัญชีที่นักบัญชี จะเรียกว่า ( สมุดแยกประเภท ) หรือ Ledger
 • ( การบัญชี ) คือการใช้หน่วยของเงินตรา สำหรับการบันทึก ที่จะต้องใช้หน่วยเงินตา อย่างเช่น บาท ดอลลาร์ เป็นต้น และก็ถือได้ว่า มีจำนวนที่บันทึกลงไป และแต่ละหน่วยก็จะมี่ค่าคงที่ ที่แม้ว่าค่าของเงิน จะเปลี่ยนแปลงก็ตาม
 • ( การบัญชี ) คือการสรุปผล และการจัดทำ รายงานมี่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ทางด้านของการเงิน ที่เมื่อมีการบันทึกบัญชีเอาไว้ ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณจะต้องจัดทำ รายการที่มีการจัด เกี่ยวกับ หมวดหมู่ เพื่อมาทำสรุป ผลในการดำเนินการ และฐานะของกิจการ ด้วยการจัดทำ ( งบการเงิน ) หรือ Financial Statement

( บัญชีเบื้องต้น งบการเงิน ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ) ดังนี้

 1. งบกำไรขาดทุน
 2. งบดุล
 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ถือหุ้น
 4. งบกระแสเงินสด
 5. นโยบายบัญชี และหมายเหตุ ของการประกอบงบการเงิน

โดยนโยบายทางการบัญชี จะเป็นหลักการ ทางบัญชีที่ทางกิจการใช้ ในการจัดทำ และการนำเสนองบการเงิน เพื่อสำหรับหมายเหตุ การประกอบงบการเงิน ที่เป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีความสำคัญ ที่ทำให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้ทราบถึงรายละเอียด ของข้อมูลหลักการ ปฏิบัติทางบัญชี ที่ทางกิจการเลือกใช้ ในการจัดทำ และการนำเสนองบการเงิน

บัญชีเบื้องต้น ความหมายของวิชาการบัญชี ( Accounting )

บัญชีเบื้องต้น วิชาการบัญชี ( Accounting ) ในทางธุรกิจ หมายถึง การจัดทำการ บันทึกรายการค้า และเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่จะทำให้สามารถ จัดทำการบันทึกร่ายการนั้นๆ ได้แก่

 • การออกแบบ และการวางระบบบัญชี
 • การจดบันทึก เกี่ยวกับรายการค้า
 • การจัดทำงบการเงิน
 • การตรวจสอบบัญชี
 • การจัดทำงบประมาณ
 • การจัดทำบัญชี เกี่ยวกับภาษีอากร
 • การบัญชีต้นทุน
 • การตรวจสอบโดยเฉพาะ
 • การควบคุมภายใน

บัญชีเบื้องต้นการบัญชี และการทำบัญชี

บัญชีเบื้องต้น เกี่ยวกับงานของ การทำบัญชี ถือว่าเป็นเรื่องของการ บันทึกรายการค้า หรือข้อมูลทางด้านบัญชี ที่เกิดขึ้นในสมุดจดบันทึก บัญชีจนกระทั่งมีการ จัดทำงบการเงิน โดยผู้ที่มีหน้าที่ ในการจัดทำการบัญชี จะเรียกว่า ผู้ทำบัญชี ( Bookkeeper ) และส่วนของการบัญชี จะเป็นส่วนงาน ที่เกี่ยวกับการออกแบบ ระบบการทำ การบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นการจัดทำรายงาน ทางการเงิน ซึ่งความหมาย ของรายงานการเงิน นักบัญชี ( Accountant ) ที่จะมีหน้าที่ ในการจัดวางระบบบัญชีของ กิจการสำหรับการ ควบคุม และตรวจตรางาน ของผู้ที่ทำบัญชี ดังนั้นแล้วนักบัญชี จึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ มากกว่าผู้ที่ทำบัญชี

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวบัญชีเบื้องต้น น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> lowcarbonproductions ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *