• June 10, 2021

การศึกษา

การศึกษา ไทยเรียนฟรีจริงไหม ? นโยบาย “เรียนฟรี” ปรากฏอยู่ ในรัฐธรรมนูญไทย มาตั้งแต่ฉบับปีที่ พ.ศ. 2540 ในมาตรา 43  ซึ่งระบุว่า “บุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” มาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 49 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ในยุคของรัฐบาล คสช. มาตรา 54 ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “รัฐต้องดำเนินการ ให้เด้กทุกคน ได้รับการศึกษา เป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัย เรียนจนจบการ ศึกษาภาคบังคับ (ม.3) อย่างมีคุณภาพโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” แม้นโยบายของรัฐบาล ทุกสมัยพยายาม ทำให้คุณภาพ การรศึกษาของคนไทย ดีขึ้น และได้รับโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ แต่ทว่า ปัญหาสำคัญ…

Read More