• December 27, 2021

ผู้คน และชุมชน

เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป เมื่อโลกทั้งใบเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียว องค์กรธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนได้นั้น สิ่งสำคัญคือ ‘ ผู้คน และชุมชน ’.นอกจากการเติบโตขององค์กรแล้ว สิ่งสำคัญอีกหนึ่งของภาคธุรกิจ คือการดูแลและพาชุมชนรอบข้างเติบโตไปด้วย ธุรกิจจะต้องดำเนินไปโดยที่ไม่พรากอะไรไปจากสิ่งแวดล้อม จึงจะถือเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน กำไรของธุรกิจอาจไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงคุณภาพชีวิต และความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ของพนักงาน ผู้คน และชุมชน รอบข้างด้วย.จากแนวคิดดังกล่าว จึงทำให้กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ เดินหน้าพัฒนาโมเดล แปลงเกษตรอินทรีย์เปลี่ยนพื้นที่ว่างภายในโรงงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นแปลงเกษตรทานได้ ปลูกผักผลไม้ปลอดสารเคมี เลี้ยงปลา สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพนักงาน และชุมชนข้างเคียงรอบโรงงาน.โมเดลแปลงเกษตรอินทรีย์ ของ บุญรอดฯ ที่ว่านี้พัฒนาต่อยอด แนวคิดมาจาก ‘โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง’ ของคุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่อยากสร้างความกินดี อยู่ดี บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้กับนักเรียนทั่วประเทศ โดยร่วมกับศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านสิงห์อาสา จังหวัดเชียงราย ทำเกษตรตามทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ อาทิ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำผลิตผลที่ได้มาเป็นอาหารรับประทาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปเลี้ยงชีพ เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และพัฒนาไปสู่การนำผลผลิตที่เหลือไปวางจำหน่าย สร้างรายได้ให้ตนเอง…

Read More